Algemene Voorwaarden:

Producten!!

Alle prijzen in de webshop zijn in euro`s, exclusief BTW. Wij besteden veel aandacht aan de juiste vermelding van onze prijzen en de informatie over het product. Toch is het mogelijk dat er kleine verschillen optreden, Zenn & Zo is hier niet aansprakelijk voor.

Ondanks het feit dat het beroep Nagelstylist valt onder de zgn. \\\\\\\\\\\\\\\"vrije beroepsgroep\\\\\\\\\\\\\\\" en door iedereen mag worden uitgeoefend, is NailCenter Zoetermeer niet aansprakelijk voor onprofessioneel gebruik van haar producten. Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit m.b.t. het ondeskundig gebruiken van onze producten.

Bestelprocedure
Bestellen is zeer eenvoudig. Neem de tijd om onze producten te bekijken en leg eenvoudig de producten van uw keuze in de winkelwagen, vul de gevraagde gegevens in en plaats de bestelling.

Bevestiging
Als uw e-mailadres correct is ingevuld, ontvangt u binnen 24 uur een e-mail als bevestiging van uw bestelling. Indien u geen e-mail met orderbevestiging hebt ontvangen is de bestelling niet correct bij Zenn & Zo binnen gekomen. Wij verzoeken u dan contact met ons op te nemen.

Betalen
U kan bij Zenn & Zo:

1: Het totale factuurbedrag vooraf overmaken naar rekeningnummer 5467902 o.v.v. uw naam en het ordernummer.


Verzendkosten
-Bestellingen boven de € 100,00 worden gratis geleverd.


Voorwaarden Opleidingsinstituut!!

Juridisch:

Artikel 1. Inschrijving
1a) Inschrijving als cursist gebeurt door middel van toezending per mail of post van het volledig ingevulde inschrijfformulier of door invulling van het inschrijfformulier bij ons op locatie. Door inschrijving gaat de cursist een cursusovereenkomst aan met Zenn en Zo, verbindt de cursist zich voor de gehele duur van de cursus en verplicht zich hiermee tot betaling van het volledige cursusgeld.
1b) Een mondelinge inschrijving of toezegging tot deelname is rechtsgeldig.
1c) Bij inschrijving gelden de volgende inschrijfregels:
− Indien een cursist minderjarig is, dient deze ingeschreven te worden door een ouder / verzorger / voogd of wettelijke vertegenwoordiger. Deze ouder / verzorger / voogd of wettelijke vertegenwoordiger, die de overeenkomst voor de minderjarige aangaat, is te alle tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene voorwaarden.
− Cursist heeft 14 dagen (beginnende op de dag van inschrijving) bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren, mits de cursist nog niet aan de lessen heeft deelgenomen, conform de wet Koop op afstand. In dat geval worden reeds voldane (aan)betalingen binnen 14 dagen gerestitueerd. Indien de cursist na de termijn van 14 dagen annuleert, is de cursist Zenn en Zo 50% van het cursusgeld verschuldigd. Annulering van de cursusaanmelding door de cursist is uitsluitend schriftelijk, per e-mail of post mogelijk. Deze annulering dient bevestigd te worden door Zenn en Zo. Bij niet-deelname aan een cursus zonder annulering wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
− Zenn en Zo behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren. In dat geval worden reeds voldane (aan)betalingen binnen 14 dagen gerestitueerd of in overleg nieuwe cursusdata afgesproken.
− De cursusovereenkomst eindigt na afloop van de cursus of bepaald zoals in de inschrijfregels en onze Algemene Voorwaarden.
− Het lesmateriaal wat is aangekocht wordt na betaling eigendom van de cursist.
− Alle informatie die door cursisten/klanten wordt verstrekt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten.
− Vragen (via e-mail, telefoon, brief, etc.) van administratieve aard of met betrekking tot de opleiding worden binnen 2 werkdagen beantwoord. Vragen die een langere verwerkingstijd nodig hebben, worden binnen 2 werkdagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een antwoord kan worden verwacht.
− Het is niet toegestaan de lessen te volgen zonder ingeleverd en ondertekend inschrijfformulier. Ook is het niet toegestaan deel te nemen aan de lessen zonder volledige betaling van het cursusgeld.
− Zonder uw bezwaar voor inschrijving van de cursus, doet Zenn en Zo aan social media: er wordt gefilmd en gefotografeerd tijdens de lessen en andere demonstratiemomenten.
− Als de cursist niet tevreden is over Zenn en Zo kan de cursist een klacht indienen. In eerste instantie dient de cursist zich te wenden tot de directie van Zenn en Zo. Dit dient schriftelijk te gebeuren per brief of per e-mail. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Artikel 2. Herroepingsrecht
2a) De cursist mag de overeenkomst binnen 14 dagen, beginnende op de dag van inschrijving, kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht).
2b) Lid a is alleen van toepassing, als de cursist nog niet heeft deelgenomen aan de lessen of nog niet van start is gegaan met het opleidingsprogramma.
2c) De cursist maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode een schriftelijke verklaring te sturen naar Zenn en Zo met daarin de mededeling dat de overeenkomst ontbonden moet worden. Deze verklaring is uitsluitend geldig indien dit per post of e-mail gestuurd wordt, tevens dient de annulering bevestigd te worden door Zenn en Zo.

Artikel 3. Betaling cursusgeld
3a) Het cursusgeld behoort 10 dagen voor aanvang van de cursus/opleiding of workshop volledig te zijn voldaan. U heeft zonder betaling (voorafgaande de cursus) geen toegang tot de cursusruimte.
3b) Na ontvangst van uw inschrijving volgt een schriftelijke bevestiging. Bij elke inschrijving wensen wij een aanbetaling van € 150,- voor administratie- en reserveringskosten.
3c) Het cursusgeld kan contant of per pin op onze locatie voldaan worden of dient binnen 7 dagen na inschrijving bijgeschreven te zijn op rekeningnummer: NL856040666B01 t.n.v. Zenn en Zo .

Artikel 4. Termijnbetaling
4a) Het cursusgeld kan in overleg in termijnen voldaan worden. Hier worden per deelbetaling €15,- aan administratieve kosten voor gerekend.
4b) Pas indien de eerstvolgende verschuldigde deelbetaling door cursist is voldaan, kunnen de vervolglessen van de cursus ingepland worden. Zonder deze deelbetaling is er geen toegang tot de cursusruimte.
4c) Wanneer een deelbetaling niet tijdig is voldaan ontvangt u binnen 7 dagen na de uiterste betaaldatum de eerste herinnering. Als de cursist geen gehoor geeft aan de eerste herinnering zal deze na zeven dagen worden opgevolgd met een tweede herinnering, waarbij € 25,- extra administratiekosten worden berekend. Na deze twee herinneringen zal de herinnering na 7 dagen omgezet worden in een eerste aanmaning, vanaf de eerste aanmaning zal het factuurbedrag worden verhoogt met 6% rente over het openstaande saldo. Wanneer de factuur 7 dagen na de eerste aanmaning niet voldaan is dient de cursist rekening te houden met de wettelijke vastgestelde incassokosten van €40,-.

Artikel 5. Annulering
5a) Indien de aanbetaling niet wordt voldaan, kan de aanmelding automatisch door Zenn en Zo worden geannuleerd. Zonder annulering binnen de herroepingsperiode is de cursist verplicht de betaalafspraak na te komen. Kosteloos annuleren na het verstrijken van de herroepingsperiode is niet mogelijk.
5b) Cursist heeft 14 dagen (beginnende op de dag van inschrijving) bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren (herroepingsrecht), mits de cursist nog niet aan de lessen heeft deelgenomen, conform de wet Koop op afstand. In dat geval worden reeds voldane (aan)betalingen binnen 14 dagen gerestitueerd.
5c) Bij annulering na bevestiging van de cursus door Zenn en Zo zal geen restitutie van de aanbetaling plaatsvinden; de aanbetaling zal worden verrekend als administratie- en reserveringskosten.
5d) Zenn en Zo behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren. In dat geval worden reeds voldane (aan)betalingen binnen 14 dagen gerestitueerd of in overleg nieuwe cursusdata afgestemd. Na het verstrijken van het herroepingsrecht (zie art. 2) kan de cursist de inschrijving met de volgende consequenties annuleren:
5e) Indien de cursist na de termijn van 14 dagen annuleert, is de cursist Zenn en Zo 50% van het cursusgeld verschuldigd. Annulering van de cursusaanmelding door de cursist is uitsluitend schriftelijk, per e-mail of post, mogelijk. Deze annulering dient bevestigt te worden door Zenn en Zo. Bij niet-deelname aan een cursus zonder annulering wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.

Artikel 6. Lessen verplaatsen, annuleren of inhalen
6a) Cursist heeft het recht betaalde cursusdagen in te halen, mits de annulering hiervoor minimaal 48 uur van te voren is doorgegeven en uitsluitend ná bevestiging hiervan door Zenn en Zo. Deze annulering is uitsluitend geldig indien deze schriftelijk is verstuurd.
6b) Het verplaatsen van een cursusdag brengt kosten met zich mee. Voor het verplaatsen van een reeds ingeboekte cursusdag die tijdig is geannuleerd, wordt € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Een te laat geannuleerde cursusdag kan leiden tot het vervallen van uw recht op die cursusdag. Bij een te laat geannuleerde cursusdag en een nieuwe boeking hanteren wij een gereduceerd dagtarief van €50,-. Het verplaatsen van een cursusdag is uitsluitend schriftelijk mogelijk en dient bevestigd te worden door Zenn en Zo.
6c) Er is geen restitutie of verrekening van lesgeld bij vroegtijdige beëindiging van de opleiding.
6d) Indien de cursist niet komt opdagen op de afgesproken lesdag, zonder een schriftelijke afmelding, kan het volledige cursusgeld in rekening gebracht worden.

Artikel 7. Gevolgen niet nakomen verplichtingen
7a) Als cursist een of meer verplichtingen uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet (volledig) nakomt, zijn wij gerechtigd om de verplichtingen op te schorten en de opleiding te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.
7b) De gevolgen van het onderbreken van de opleiding als bedoeld in lid 7a) zijn voor rekening en risico van cursist. Deze gevolgen zijn onder andere:
- Toegang tot de cursusruimte wordt ontzegd
- Docentbegeleiding wordt stopgezet
- Er kunnen geen examens worden afgelegd
7c) Bij beëindiging van de opleiding bedoeld als lid 7a) geldt het volgende:
- Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft Zenn en Zo geen verplichtingen meer naar cursist.
- Als beëindiging van de opleiding bedoeld in lid 7a) voortijdig is, zijn de voorwaarden van artikel 5 van toepassing.
- De beëindigde opleiding kan niet worden hervat. Indien cursist de opleiding wil vervolgen, zult deze zich opnieuw moeten inschrijven.

Artikel 8. Einde cursusovereenkomst
De cursusovereenkomst eindigt na afloop van de cursus of zo bepaald als in andere artikelen van deze algemene voorwaarden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2021 Zenn & Zo | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel